Revelation 17:1-5; 18:1-10
Rev. Dennis Edwards, MA, MDiv, PhD