Revelation 1:1-7
Rev. Dennis Edwards, MA, MDiv, PhD