Revelation 19:1-16; 20:1-15
Rev. Dennis Edwards, MA, MDiv, PhD