Revelation 21:1-8; 22:1-21
Rev. Dennis Edwards, MA, MDiv, PhD